ทำไมต้องให้ อบรม JSA ความสำคัญของ JSA

ทำไมต้องให้ อบรม JSA ความสำคัญของ JSA

อบรม JSA

อบรม JSA หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หลักสูตรนี้มีความสำคัญมากๆ นายจ้างควรจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน JSA ย่อมาจากคำว่า Job Safety Analysis เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ หรือประเมินอันตราย ได้รับความนิยมนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน จนนำไปสู่การหามาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขป้องกันเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 

ถ้าเราลองเอาสถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาเทียบกับปัจจุบัน คุณจะเห็นว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานนั้นลดน้อยลง ความปลอดภัยในการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วม นายจ้างรับฟังความคิดเห็นของลูกจ้างมากขึ้น ลูกค้าคือผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงพวกเขาย่อมรู้ดีกว่าใครสามารถมองเห็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

การให้พนักงานเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัย เช่น การอบรม JSA จะทำให้ลูกจ้างเกิดความเข้าใจในหลักการเหตุผล สามารถนำเดินกิจกรรม JSA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม JSA ประกอบไปด้วย การเลือกงานที่จะทำการวิเคราะห์ แตกงานที่จะวิเคราะห์ออกไปเป็นลำดับขั้นตอน จากนั้นค้นหาอันตรายที่แอบแฝงในการทำงานแต่ละขั้นตอน สุดท้ายคือการพัฒนา ค้นหาอันตราย วางแผนหามาตรการป้องกัน ควบคุมและแก้ไข 

หลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย มี 3 ประการ 

  • การตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน 
  • การประเมินผลของอันตรายนั้นๆ 
  • หามาตรการป้องกันแก้ไข หรือควบคุมอันตราย 

การอบรม JSA ผู้เข้าการอบรมจะได้ อบรมทั้งในภาคทฤษฎีและอบรมในภาคปฏิบัติ ในภาคปฏิบัตินั้น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทดลองทำกิจกรรม JSA วิเคราะห์อันตรายที่แอบแฝงอยู่ในการทำงานแต่ละขั้นตอน ตามที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วในข้างต้น การเลือกงานมาวิเคราะห์ JSA ถือได้ว่าสำคัญเช่นกัน ต้องเลือกงานให้เหมาะสม เช่น งานที่มีความถี่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ลักษณะงานที่มีความรุนแรงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ งานใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เป็นต้น 

อบรม JSA อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ 

หากนายจ้างต้องการให้พนักงานตนเองเข้ารับการอบรม JSA ควรเลือกศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้ ศูนย์อบรมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่สำคัญคือ หลักสูตรหรือหัวข้อที่ใช้อบรมต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง วิทยากรผู้บรรยายหรืออบรมต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศในการอบรมให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ อุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนทันสมัย 

อบรม JSA คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทั้งหมดนื้คือสาระความรู้แนวทางดีๆ ที่เราเอามาฝาก หากนายจ้างต้องการส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรม JSA เลือกศูนย์อบรมตามคำแนะนำของเราได้เลย 

อบรม JSA หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หลักสูตรนี้มีความสำคัญมากๆ นายจ้างควรจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน JSA ย่อมาจากคำว่า Job Safety Analysis เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ หรือประเมินอันตราย ได้รับความนิยมนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน จนนำไปสู่การหามาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขป้องกันเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  ถ้าเราลองเอาสถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาเทียบกับปัจจุบัน คุณจะเห็นว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานนั้นลดน้อยลง ความปลอดภัยในการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกๆ ฝ่าย…