Tag: อบรม JSA

ทำไมต้องให้ อบรม JSA ความสำคัญของ JSA

อบรม JSA หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย หลักสูตรนี้มีความสำคัญมากๆ นายจ้างควรจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน JSA ย่อมาจากคำว่า Job Safety Analysis เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ หรือประเมินอันตราย ได้รับความนิยมนำมาใช้ประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน จนนำไปสู่การหามาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขป้องกันเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  ถ้าเราลองเอาสถิติการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ 10 ปีที่แล้วมาเทียบกับปัจจุบัน คุณจะเห็นว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นจากการทำงานนั้นลดน้อยลง ความปลอดภัยในการทำงานไม่ได้เกิดขึ้นจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่มันเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจกันของทุกๆ ฝ่าย…